Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวทางน้ำ

การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวทางน้ำ

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางวาสนา เขียวผึ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวทางน้ำ ณ ห้องประชุม Garden 1 ชั้น 5 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค

โดยมี นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ บทบาทหน้าที่ และสมรรถนะของกำลังคน ในสาขาการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวทางน้ำ

แกลเลอรี่