Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดร่วมในแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 3

การประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดร่วมในแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 3

                    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานและนางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดร่วมในแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมจิรวิชิตสงคราม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

               โดยมี นายสิทธินันท์ มานิตกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของร่างตัวชี้วัดร่วมในแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของการปรับห้วงเวลาตัวชี้วัดร่วมฯ เป็นสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 (2) ความเหมาะสมของหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหน่วยงานประสานและหน่วยงานดำเนินการ (3) ความเหมาะสมของเกณฑ์/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย และ (4) ความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่เสนอเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่