Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่หนด โดยมีหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. เข้าร่วม (กกล. กตป. กกม. กตร. กกบ. ศทส. กพร.ทส. กตน. ศปท. สสภ. ๑-๑๖)
ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ข่าว PMQA หมวด 2

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง