Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

        เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

        โดยมี นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ของการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายและการจัดกลุ่มเครือข่าย กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำผลที่ได้จากการถอดบทเรียนไปพัฒนากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่