Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

         เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางวาสนา เขียวผึ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          โดยมี นายทวีศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เพื่อรับทราบการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา และเพื่อพิจารณาการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและและมัคคุเทศก์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์

แกลเลอรี่