Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

การประชุมกำกับ ติตตาม การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมกำกับ ติตตาม การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยส่วนงบประมาณได้จัดการประชุมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมซึ่งมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เร่งรัด การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยโครงการที่เป็นลักษณะของงบลงทุน เช่น การก่อสร้างอาคารของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ตามแผนการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ ต้องมีความพร้อมของแบบแปลนรูป รายการรวมทั้งรายการลงทุนด้านแหล่งน้ำและการขุดเจาะบาดาลซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการด้วย เนื่องจาก
ที่ผ่านมาการเบิกจ่ายมีความล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่ายภาพรวมกระทรวงฯ ทั้งนี้อธิบดีต้องกำกับ ติดตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยจะมีการรายงานผลการดำเนินการต่อ รมว.ทส.  กรณีที่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ล่าช้าด้วย