Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

การประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563

การประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ
โดย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ การประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือร่วมกันในการกำหนดประเด็นการซักซ้อมของสถานการณ์ของแต่ละด้าน ซึ่งมีกำหนดสถานการณ์และวันซ้อมเสมือนจริง ดังนี้

  1. ด้านทรัพยากรน้ำ สถานการณ์ที่ซ้อมน้ำแล้ง(ท่าใหม่ จันทบุรี) วันที่ 17 มี.ค. 63 (เฉพาะกลุ่มน้ำ) เวลา 14.00 น. และวันที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 14.00 น. (ซ้อมเป็นตัวอย่างให้กับด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม)

  2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์ที่ซ้อมไฟป่า(ภาคเหนือ) วันที่ 19 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น.

  3. ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่ซ้อมPM 2.5 (ภาคเหนือ) วันที่ 19 มี.ค. 63 เวลา 13.45 น.

  ทั้งนี้ มีกำหนดการที่จะนำเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ในวันที่ 20 มี.ค. 63 ส่วนการซ้อมของวันที่ 18 มี.ค. 63 ของสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการศูนย์ฯจะเข้าร่วมพิจารณาการซ้อมด้วยและให้ข้อเสนอแนะความเห็นต่อสถานการณ์ที่นำเสนอในด้านดังกล่าวด้วย