Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

นางอัษฎาาพร ไกรพานนท์ (รอง ปกท.ทส.) ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.ทส. ได้มอบหมายให้ นางฉฏาธร สาอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป.ทส.
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา โดยมี พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่สอง และคณะอนุกรรมาธิการฯ
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. สพภ. สป.ทส. (กองกฎหมาย)) เข้าร่วมชี้แจงเพื่อนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๓๐๓ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

เอกสารแนบ

ข่าวประชุมวันที่ 24 มิ

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง