Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ประชุมหารือโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ

ประชุมหารือโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทส. และผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ