Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ประชุมทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด

ประชุมทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด

วันนี้ (๙ พ.ย. ๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมกับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ผู้แทนจากสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประชุมทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรับทราบแนวทางการทบทวน ปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม