Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมในแนวทางที่ ๒ การน้อมนำแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขับเคลื่อนและขยายผลสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน
ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้เพื่อให้ (ร่าง) แผนฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงนามต่อไป