Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ คณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ คณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

        เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มอบหมายให้นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ คณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ กรมควบคุมโรค โดยการประชุมดังกล่าวมีนายชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ เป็นประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่ประธานการประชุม
        วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่