Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ประชุมสำนักงานเลขานุการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประชุมสำนักงานเลขานุการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

         เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มอบหมายให้นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหาร อาคาร ๓ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยการประชุมดังกล่าวมี พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ทำหน้าที่ประธานการประชุม
         วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔