Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ตามโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ

แกลเลอรี่