Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำตัวชี้วัดฯ งบ ๖๔

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำตัวชี้วัดฯ งบ ๖๔

วันนี้ (๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

แกลเลอรี่