Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564
วันนี้ (16 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กลุ่มงานสนับสนุน ป.ย.ป.ทส.) เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรายงานสถานะ และความคืบหน้าของกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย และ (2) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

แกลเลอรี่