Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     

เอกสารแนบ

เอกสารที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงาน

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .xlsx | ดาวน์โหลด: 187 ครั้ง

เอกสารที่ 2 แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูล

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 193 ครั้ง

เอกสาร 3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งพื้นที่ต้นแบบ

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 200 ครั้ง

เอกสาร 4 โปรแกรมคำนวณก๊าซเรือนกระจก CC61

ขนาดไฟล์:7.53 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 245 ครั้ง

หลักเกณฑ์การพิจารณาร้อยละความสำเร็จของชุมชนต้นแบบ

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 354 ครั้ง

วิธีการกรอกข้อมูลตารางที่ 5

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 200 ครั้ง

หนังสือแจ้งเวียน

ขนาดไฟล์:0.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 265 ครั้ง