Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมหารือข้อกฏหมายเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับเขตปฏิรูปที่ดิน

ประชุมหารือข้อกฏหมายเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับเขตปฏิรูปที่ดิน


                     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) โดย ส่วนประสานและกิจการพิเศษ ได้จัดการประชุมหารือ

ข้อกฏหมายเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธ์พืช  ผู้แทนจากกรมป่าไม้  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักตรวจและประเมินผล สป.ทส.  กลุ่มกฏหมาย และ สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ สป.ทส. โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้เกียรติเป็นประธาน

 

 

แกลเลอรี่