Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

         วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (แทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ (รอง ปกท.ทส. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ (ผู้ช่วย ปกท.ทส.) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด กทม. ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส. และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

            การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติให้กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดการน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถพัฒนาศักยภาพการจัดการน้ำเสียได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ต่อไป

แกลเลอรี่